GastouderopvangOpvang
Logo AnneroosLogo Anneroos
Gastouderopvang is een professionele vorm
van kinderopvang bij u óf bij de gastouder thuis

Klachten

De gastouder is verantwoordelijk voor de opvang en de afhandeling van de klachten over de opvang. Alle gastouders werken met een klachtenprocedure die is vastgelegd in het beleidsplan van de gastouder.

 

Klachten voor Anneroos

Wanneer u er samen niet uitkomt of uw klacht betreft een gedraging van de gastouder jegens u of uw kind of het gaat om een veiligheids- of gezondheidsaspect bij de gastouder, dan kunt u met uw klacht bij Anneroos terecht. Wij zoeken graag samen met u naar een passende oplossing en volgen daarbij eerst een interne en dan een externe klachtenprocedure.

 

Interne klachtenprocedure Anneroos

Als u niet tevreden bent met de door een gastouder geboden oplossing, als uw klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen u en Anneroos, als uw klacht betrekking heeft op een gedraging van uw gastouder jegens u of uw kind, een veiligheids- of gezondheidsaspect op de gastouderlocatie, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de directie van Anneroos.

U stuurt uw klacht naar:
Anneroos Gastouderopvang B.V.
t.a.v. directie
Jan van Scorelstraat 138
3583 CT Utrecht

Of per e-mail naar info@anneroosgastouderopvang.nl

Wij raden u aan uw klacht binnen een termijn van twee maanden bij ons aan te melden. Een korte termijn na het incident bevordert het onderzoek naar uw klacht. Een anoniem aangeboden klacht wordt niet in behandeling genomen.

Anneroos accepteert en registreert uw klacht. Uw klacht wordt zorgvuldig onderzocht. Om een passende oplossing te vinden neemt uw bemiddelingsmedewerker contact met u op voor een toelichting op uw klacht. U wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van uw klacht.

Rekening houdend met de aard van de klacht wordt deze zo spoedig mogelijk afgehandeld, uw klacht wordt uiterlijk binnen 6 weken na indiening bij Anneroos afgehandeld. U ontvangt een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op uw klacht. In het oordeel is een concrete termijn gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Indien de directie van Anneroos u geen passende oplossing heeft kunnen bieden, kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Externe klachtenprocedure

Anneroos is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang (hierna: de Geschillencommissie). Geschillen kunnen zowel door de ouder, de Anneroos oudercommissie als door Anneroos aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.

De ouder of de Anneroos oudercommissie dient de klacht eerst bij de directie van Anneroos in te dienen volgens de interne klachtenprocedure. Leidt deze interne procedure niet tot een bevredigende oplossing, dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder of de Anneroos oudercommissie de klacht bij Anneroos indiende, schriftelijk of in een ander door de Commissie te bepalen vorm, bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de ouder of de Anneroos oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Anneroos aan deze keuze gebonden. Indien Anneroos een geschil aanhangig wil maken, moet zij de ouder of de Anneroos oudercommissie schriftelijk, of in een andere passende vorm, vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. Anneroos dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

De Geschillencommissie doet uitspraken met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt u desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie, dan wel de gewone rechter, is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Klachten aangeboden aan de Geschillencommissie Kinderopvang kunt u indienen bij www.degeschillencommissie.nl

Aan het afhandelen van klachten door de Geschillencommissie zijn kosten verbonden. Kosten die voortvloeien uit het niet correct volgen van de klachtenprocedure worden aan u doorberekend. Indien uw klacht ongegrond wordt verklaard worden de gemaakte kosten voor het geschil aan u doorberekend.

Terug naar boven
Menu

Verstuur een bericht

Created by Clic